STOFF

STOFF Nagel Bowl - Brass

€120.00

STOFF Nagel Bowl - Chrome

€100.00

STOFF Nagel Candle Holder - Brass

€60.00

STOFF Nagel Candle Holder - Chrome

€47.00

Stoff Nagel Candles by Ester & Erik

€13.00

STOFF Nagel Stand - Brass

€210.00

STOFF Nagel Stand - Chrome

€145.00

STOFF Nagel Vase

€27.00